Trắc nghiệm sinh hoc 1

Sinh học là một môn khoa học về sự sống (từ tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống, và logos là môn học). Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể...
Câu 1: Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ? :
Câu 2: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là : :
Câu 3: Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành : :
Câu 4: Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ? :
Câu 5: Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ? :
Câu 6: Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống ? :
Câu 7: Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ? :
Câu 8: Tập hợp các cơ quan , bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là: :
Câu 9: Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là : :
Câu 10: Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là : :
Câu 11: Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ..... và nhiều ....... tạo thành hệ ....... :
Câu 12: Đặc điểm chung của trùng roi , a mip, vi khuẩn là : :
Câu 13: Tập hợp các cá thể cùng loài , cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là : :
Câu 14: Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là : :
Câu 15: Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao: :
Câu 16: Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của : :
Câu 17: Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là : :
Câu 18: Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống : :
Câu 19: Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới : :
Câu 20: Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ? :