Trắc nghiệm sinh hoc 2

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Có 4 nguyên lí tạo thành nền tảng cho sinh học hiện đại: lý thuyết tế bào, tiến hóa, di truyền và cân bằng...
Câu 1: Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là : :
Câu 2: Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại ? :
Câu 3: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật và giới động vật là : :
Câu 4: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là: :
Câu 5: Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ? :
Câu 6: Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là: :
Câu 7: Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng: :
Câu 8: Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là: :
Câu 9: Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là : :
Câu 10: Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là: :
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng với nấm ? :
Câu 12: Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là : :
Câu 13: Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở : :
Câu 14: Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là: :
Câu 15: Môi trường sống của vi khuẩn là : :
Câu 16: Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng ? :
Câu 17: Đặc điểm nào sau đây không phải của tảo ? :
Câu 18: Điểm gióng nhau giữa nấm nhày với động vật nguyên sinh là: :
Câu 19: Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhày và động vật nguyên sinh ? :
Câu 20: Sinh vật có cơ thể tồn tại ở hai pha : pha đơn bào và pha hợp bào (hay cộng bào) là: :