Trắc nghiệm sinh hoc 3

Sự ra đời của sinh học bắt đầu từ thế kỉ 19, khi các nhà khoa học tìm thấy được các đặc điểm chung cơ bản giữa các loài. Ngày nay, sinh học trở thành một môn học chuẩn và bắt buộc tại các trường...
Câu 1: Đặc điểm có ở giới nguyên sinh là : :
Câu 2: Nấm có lối sống nào sau đây? :
Câu 3: Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây ? :
Câu 4: Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức nào dưới đây ? :
Câu 5: Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không được xếp cùng giới với các sinh vật còn lại? :
Câu 6: Đặc điểm chung của sinh vật là: :
Câu 7: Sinh vật nào sau đây có lối sống ký sinh bắt buộc :
Câu 8: Sinh vật nào sau đây có cầu tạo cơ thể đơn giản nhất là: :
Câu 9: Điểm giống nhau giữa virút với các vi sinh vật khác là: :
Câu 10: Đặc điểm có ở vi rút và không có ở các vi sinh vật khác là: :
Câu 11: Từ nào sau đây được xem là chính xác nhất để dùng cho virut: :
Câu 12: Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là : :
Câu 13: Đặc điểm nào dưới đây không phải là của giới thực vật: :
Câu 14: Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tiến hoá từ thấp đến cao của các ngành thực vật: :
Câu 15: Nguồn gốc phát sinh các ngành thực vật là: :
Câu 16: Đặc điểm của thực vật ngành rêu là : :
Câu 17: Điểm giống nhau giữa thực vật ngành rêu với ngành quyết là : :
Câu 18: Hạt được bảo vệ trong quả là đặc điểm của thực vật thuộc ngành: :
Câu 19: Thực vật thuộc ngành nào sau đây sinh sản bằng hạt ? :
Câu 20: Đặc điểm nào sau đây đúng với thực vật ngành Hạt trần ? :