Trắc nghiệm sinh học 4

Việc phân loại các ngành con của sinh học rất đa dạng. Ban đầu, chúng được phân loại theo chủng loại các cá thể làm đối tượng nghiên cứu. Ví dụ: botany, nghiên cứu về cây; zoology, nghiên cứu về...
Câu 1: Hoạt động nào sau đây chỉ có ở thực vật mà không có ở động vật? :
Câu 2: Hệ thống rễ của thực vật giữ vai trò nào sau đây ? :
Câu 3: Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là : :
Câu 4: Ngành thực vật chiếm ưu thế hiện nay trên trái đất là : :
Câu 5: Ngành thực vật có phương thức sinh sản hoàn thiện nhất: :
Câu 6: Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt trần? :
Câu 7: Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt kín ? :
Câu 8: Hai ngành thực vật có mối quan hệ nguồn gốc gần nhất là : :
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât ? :
Câu 10: Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật: :
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật . :
Câu 12: Động vật kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây: :
Câu 13: Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật ? :
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ? :
Câu 15: Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây ? :
Câu 16: Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với các ngành còn lại ? :
Câu 17: Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là: :
Câu 18: Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là: :
Câu 19: Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là: :
Câu 20: Con chấu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây? :