Trắc nghiệm sinh học 5

Với mức độ lớn hơn, di truyền học quan tâm đến tính di truyền giữa cha mẹ và con cái. Phong tục học (ethology) nghiên cứu nhóm hành vi của một tập hợp cá thể. Di truyền học quần thể (population...
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm: :
Câu 2: Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn :
Câu 3: Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là : :
Câu 4: Động vật dưới đây có cơ thể không đối xứng hai bên là : :
Câu 5: Cấu trúc nào sau đây được xem là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt giữa động vật có xương sống với động vật thuộc các ngành không có xương sống ? :
Câu 6: Động vật có vai trò nào sau đây ? :
Câu 7: Phát biểu nào sau đây sau khi nói về vai trò của động vật ? :
Câu 8: Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hoá học cần thiết cấu thành các cơ thể sống ? :
Câu 9: Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống ? :
Câu 10: Tỷ lệ của nguyên tố các bon (C) có trong cơ thể người là khoảng: :
Câu 11: Trong các nguyên tố hoá học sau đây, nguyên tố nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ thể người ? :
Câu 12: Các nguyên tố hoá học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là : :
Câu 13: Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố đại lượng ? :
Câu 14: Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố vi lượng ? :
Câu 15: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ là : :
Câu 16: Các nguyên tố tham gia cấu tạo các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất là: :
Câu 17: Những chất sống đầu tiên của trái đất nguyên thuỷ tập trung ở môi trường nào sau đây? :
Câu 18: Trong các cơ thể sống , tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố C, H,O,N chiếm vào khoảng :
Câu 19: Nguyên tố Fe là thành phần của cấu trúc nào sau đây ? :
Câu 20: Cấu trúc nào sau đây có thành phần bắt buộc là các nguyên tố vi lượng? :