Trắc nghiệm sinh học 6

Trong sinh học, nhiều phân tử, khái niệm, quá trình có tính phổ biến và tổng quát chung cho tất cả các dạng sống. Ví dụ, mọi dạng sống đều có cấu tạo tế bào, và các tế bào đều được cấu thành từ các...
Câu 1: Trong các cơ thể sống , thành phần chủ yếu là : :
Câu 2: Trong tế bào , nước phân bố chủ yếu ở thành phần nào sau đây ? :
Câu 3: Nước có vai trò sau đây ? :
Câu 4: Để cho nước biến thành hơi, phải cần năng lượng: :
Câu 5: Nước có đặc tính nào sau đây: :
Câu 6: Khi nhiệt độ môi trường tăng cao , có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này có ý nghĩa :
Câu 7: Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây? :
Câu 8: Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là: :
Câu 9: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại ? :
Câu 10: Đường đơn còn được gọi là : :
Câu 11: Đường Fructôzơ là : :
Câu 12: Đường Fructôzơ là: :
Câu 13: Hợp chất nào sau đây có đơn vị cấu trúc là Glucôzơ: :
Câu 14: Chất sau đây thuộc loại đường Pentôzơ :
Câu 15: Đường sau đây không thuộc loại hexôzơ là : :
Câu 16: Chất nào dưới đây thuộc loại đường Pôlisaccarit :
Câu 17: Sắp xếp nào sau đây đúng theo thữ tự các chất đường từ đơn giản đến phức tạp ? :
Câu 18: Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại? :
Câu 19: Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại? :
Câu 20: Fructôzơ thuộc loại : :
Câu 21: Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại ? :