Trắc nghiệm luyện thi ngữ văn_ Chuyên đề Văn thơ Hồ Chí Minh

Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm luyện thi ngữ văn_ Chuyên đề "Văn thơ Hồ Chí Minh", dành cho các bạn học sinh khối Trung học phổ thông, đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12, các bạn đang chuẩn bị luyện...
Câu 1: Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi và Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh giống nhau ở điểm nào? :
Câu 2: Đặc điểm nào chứng tỏ bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh mang tính hiện đại? :
Câu 3: Hồ Chí Minh về nước lần đầu tiên sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước vào :
Câu 4: Quan điểm sáng tác văn chương nào dưới đây là của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh? :
Câu 5: Dữ kiện nào sau đây nêu chính xác về hoàn cảnh sáng tác bài thơ Mới ra tù, tập leo núi của Hồ Chí Minh? :
Câu 6: Câu thơ nào sau đây khái quát được phong cách bài Giải đi sớm và cũng là phong cách chung của tập Nhật ký trong tù ? :
Câu 7: Với truyện ngắn Vi hành, Nguyễn Ái Quốc có ý mỉa mai vị vua nào của triều đình nhà Nguyễn? :
Câu 8: Hai mặt đối lập nào khó dung hòa nhất nhưng đã được dung hòa một cách tự nhiên trong tâm hồn Hồ Chí Minh quaNhật kí trong tù? :
Câu 9: Thái độ của Hồ Chí Minh khi trích Tuyên ngôn của Pháp và Mĩ là :
Câu 10: Tâm tư của tác giả trong bài Mới ra tù, tập leo núi là :
Câu 11:   "Đến nay, tất cả những ai ở Đông Dương có màu da trắng đều là những bậc khai hóa, thì bây giờ đến lượt tất cả những ai có màu da vàng đều trở thành hoàng đế ở Pháp" (Vi hành, Nguyễn Ái Quốc) Có thể diễn ý của tác giả trong câu văn sao cho chặt chẽ, sáng rõ, khúc chiết nhất? :
Câu 12: Dòng nào nói không đúng về tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh? :
Câu 13: Hai mặt đối lập nào khó dung hòa nhất nhưng đã được dung hòa một cách tự nhiên trong tâm hồn Hồ Chí Minh quaNhật kí trong tù? :
Câu 14: Trong nguyên bản, câu thơ thứ ba không có chữ "tối" (chỉ là: "Thiếu nữ xóm núi xay ngô") trong bài Chiều tối của Hồ Chí Minh nhưng người đọc vẫn hiểu được trời tối nhờ chiếc lò than đỏ rực ở câu cuối. Thủ pháp nghệ thuật ấy gọi là gì? :
Câu 15: Hồ Chí Minh quan niệm văn chương phải có tính chân thật. Theo em, cách phản ánh hiện thực nào sau đây là có tính chân thật? :
Câu 16: Chất "Thép" trong thơ Hồ Chí Minh chính là :
Câu 17: Thái độ của Hồ Chí Minh khi trích Tuyên ngôn của Pháp và Mĩ là :
Câu 18: Người viết Tuyên ngôn độc lập luôn láy đi láy lại hai chữ "sự thật" nhằm tạo được tác dụng gì? :
Câu 19: Khổ thơ đầu của bài thơ Giải đi sớm thể hiện điều gì? :
Câu 20: Nhận xét nào sau đây đúng nhất về văn chương Hồ Chí Minh? :
Câu 21: Cuối năm 1942, trên đường sang Trung Hoa, Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam vì lí do gì? :
Câu 22: Trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam, thực tế, Hồ Chí Minh đã không được đối xử như thế nào? :
Câu 23: Nguyến Ái Quốc trong truyện "Vi hành" gọi tổng thống Pháp Alêchxăng Milơrăng là "Alêchxăng đệ nhất" với ý :
Câu 24: Bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh cho thấy chiều đang xuống và bóng tối bỗng bao trùm lên mọi cảnh vật. Người đọc nhận ra điều đó là nhờ yếu tố nào? :
Câu 25: Theo anh chị, tại sao trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh lại trình bày dẫn chứng của phần nói về 5 năm từ mùa thu năm 1940 đến mùa thu năm 1945 lại dài hơn dung lượng dẫn chứng của phần nói về 80 năm đất nước ta chịu xiềng xích thực dân ? :
Câu 26: Hồ Chí Minh tự đánh giá như thế nào khi hoàn thành bản Tuyên ngôn độc lập? :
Câu 27: Trong bài Giải đi sớm I, Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh gì để ví với người tù trên đường chuyển lao? :
Câu 28: Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được mở đầu bằng cách trích dẫn nào sau đây? :
Câu 29: "Tình" của Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù được biểu hiện ở :
Câu 30: Câu thơ nào sau đây được chép lại từ bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh có chỗ không chính xác so với nguyên tác? :
Câu 31: Kết thúc Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tuyên bố với thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Nội dung tuyên bố ấy là: :
Câu 32: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận,...". Bạn hãy cho biết đáp án nào sau đây đúng nhất để thêm vào phần "..." còn thiếu: :
Câu 33: Chữ "bánh xe vô lượng" trong truyện ngắn "Vi hành" được hiểu với nghĩa là :
Câu 34: Tác phẩm nào sau đây không phải của Hồ Chí Minh? :
Câu 35: Hai mặt đối lập nào khó dung hòa nhất nhưng đã được dung hòa một cách tự nhiên trong tâm hồn Hồ Chí Minh quaNhật kí trong tù? :
Câu 36: Khi Nhật đầu hàng Đông Minh, thực dân Pháp đã đưa ra tuyên bố Đông Dương phải thuộc quyền của :
Câu 37: Ở hai câu sau trong bài thơ Chiều tối, niềm vui của con người hiện lên qua hình ảnh :
Câu 38: Nhận xét nào sau đây phù hợp với bức tranh thiên nhiên trong hai câu đầu bài thơ Mới ra tù, tập leo núi của Hồ Chí Minh? :
Câu 39: Gọi Nhật kí trong tù là một văn kiện lịch sử vô giá vì: :
Câu 40: Hồ Chí Minh sinh ra ở: :

Bình luận