Trắc nghiệm sinh học chuyển hóa vật chất năng lượng

Sinh học chuyển hóa vật chất và năng lượng nghiên cứu sự trao đổi chất, quang hợp của cây xanh, tiêu hóa, phân hủy... Nếu các bạn để ý sẽ thấy sự chuyển hóa năng lượng đang diễn ra rất nhộn nhịp...
Câu 1: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu Kali của cây là: :
Câu 2: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu sắt của cây là: :
Câu 3: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu đồng của cây là: :
Câu 4: Vai trò của kali đối với thực vật là: :
Câu 5: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu clo của cây là: :
Câu 6: Thông thường độ pH trong đất khoảng bao nhiêu là phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất? :
Câu 7: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu canxi của cây là: :
Câu 8: Vai trò chủ yếu của Mg đối với thực vật là: :
Câu 9: Sự biểu hiện của triệu chứng thiếu lưu huỳnh của cây là: :
Câu 10:  Vai trò của clo đối với thực vật: :
Câu 11: Dung dịch bón phân qua lá phải có: :
Câu 12: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra? :
Câu 13: Vai trò của canxi đối với thực vật là: :
Câu 14: Vai trò của sắt đối với thực vật là: :
Câu 15: Thực vật chỉ hấp thu được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là: :
Câu 16: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là: :
Câu 17: Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là: :
Câu 18: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là: :
Câu 19: Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất? :
Câu 20: Sản phẩm của pha sáng gồm có: :
Câu 21: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào? :
Câu 22: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp? :
Câu 23: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào? :
Câu 24: Vì sao lá cây có màu xanh lục? :
Câu 25: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp? :
Câu 26: Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng? :
Câu 27: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? :
Câu 28: Thực vật C4 được phân bố như thế nào? :
Câu 29: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là: :
Câu 30: Những cây thuộc nhóm C3 là: :
Câu 31: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp? :
Câu 32:  Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là :
Câu 33: Những cây thuộc nhóm thực vật C4 là: :
Câu 34: Các tilacôit không chứa: :
Câu 35: Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở điểm nào? :
Câu 36: Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3? :
Câu 37: Chất được tách ra khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là: :
Câu 38: Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào? :
Câu 39: Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào? :
Câu 40: Điểm bù ánh sáng là: :