Trắc nghiệm sinh học

Bài trắc nghiệm sinh học giúp các bạn học sinh vừa ôn tập, củng cố lý thuyết, vừa làm bài tập trắc nghiệm để rèn luyện và khắc sâu. Bao gồm gen, mã di truyền, biến dị, các bài tập về ADN...
Câu 1: Gen là gì: :
Câu 2: Mã di truyền là: :
Câu 3: Phân tửADN tái bản theo nguyên tắc: :
Câu 4: Quá trình nhân đôi củaADN diễn ra ở pha : :
Câu 5: Tên gọi của phân tửADN là: :
Câu 6: Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tửADN là: :
Câu 7: Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo củaADN là: :
Câu 8: Đơn vị cấu tạo nênADN là: :
Câu 9: Bốn loại đơn phân cấu tạoADN có kí hiệu là: :
Câu 10: Trong phiên mã, mạchADN nào được dùng làm khuôn mẫu : :
Câu 11: Chiều tổng hợp mARN  của enzimARN - pôlimêraza là: :
Câu 12: Với các côzôn sắp xếp trên phân tử mARN như sau: 3....AUG GAA XGA GXA...5. . Ta sẽ có trật tự sắp xếp các aa là: :
Câu 13: MạchADN làm khuôn mẫu tổng hợp một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh chứa 100 aa. Như vậy mã sao của phân tửADN này  có số Nuclêôtit là : :
Câu 14: Loại nuclêôtit có ởARN và không có ởADN là: :
Câu 15: Các nguyên tố hóa học ở trong thành phần cấu tạoARN là: :
Câu 16: Kí hiệu của phân tửARN thông tin là: :
Câu 17: Chức năng của tARN là: :
Câu 18: Cấu trúc dưới đây tham gia cấu tạo ribôxôm là: :
Câu 19: Sự tổng hợpARN xảy ra trong nguyên phân, vào giai đoạn: :
Câu 20: Quá trình tổng hợpARN được thực hiện từ khuôn mẫu của: :
Câu 21: Trong cơ chế điều hoà biểu hiện gen ở SV nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là: :
Câu 22: Trong cơ chế điều hoà biểu hiện gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là: :
Câu 23: Mang thông tin cho tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ hu :
Câu 24: Theo quan điểm về Ôperon, các gen điêù hoà gĩư vai trò quan trọng trong :
Câu 25: Hoạt động của gen chịu sự kiểm soát bởi :
Câu 26: Hoạt động điều hoà của gen ở E.coli chịu sự kiểm soát bởi :
Câu 27: Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi :
Câu 28: Điều không đúng về sự khác biệt trong hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân thực với sinh vật nhân sơ là :
Câu 29: Sự điều hoà hoạt động của gen nhằm :
Câu 30: Sự biến đổi cấu trúc nhiễm sắc chất tạo thuận lợi cho sự phiên mã của một số trình tự thuộc điều hoà ở mức :
Câu 31: Gen là một đoạnADN :
Câu 32: Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng :
Câu 33: Gen không phân mảnh có :
Câu 34: Gen phân mảnh có :
Câu 35: Ở sinh vật nhân thực: :
Câu 36: Ở sinh vật nhân sơ: :
Câu 37: Bản chất của mã di truyền là: :
Câu 38: Mã di truyền có tính thoái hoá vì: :
Câu 39: Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới vì: :
Câu 40: Mã di truyền phản ánh tính đa dạng của sinh giới vì: :

Bình luận