Bài tập trắc nghiệm môn Hóa - Đề 3

Ôn thi tốt nghiệp THPT
Câu 1: Axit acrylic (CH2=CH-COOH) có công thức chung là :
Câu 2: Các chất có thể đều chế trực tiếp X (C, H, O) coù % O = 34,78% là :
Câu 3: (A) laø andehyt coù % O = 37,21. (A) coù theå ñieàu cheá :  :
Câu 4: K2Cr2O2 + C6H12O6 + H2SO4 →Cr2 (SO4)3 +CO2 +K2SO4 +H2OCác hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: :
Câu 5:  Đốt cháy hoàn toàn một chaát hữu cơ A nhiều lần axit thu được1,344 lít khí CO2 (đo đktc) và 0,9 gam nước. CTN A là:  :
Câu 6: Caùc axit khoâng laøm maát maøu ddBr2 coù theå laø: :
Câu 7: Chất X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm 53,33% về khối lượng. Khi đốt cháy X đều thu được số mol nước bằng số mol X; biết 1 mol X phản ứng vừa hết với 2mol Ag2O trong dung dịch amoniac. X là:  :
Câu 8: Andehit acrylic (CH2=CH-CHO ) có công thức chung là :  :
Câu 9: Thuyû phaân X ñöïôc saûn phaåm goàm glucoâzô vaø fructoâzô. X laø:  :
Câu 10: Hoøa tan m gam hhA:Cu, Ag trong ddhh: HNO3, H2SO4; thu ñöôïc ddB chöùa 7,06 gam muoái vaø hhG: 0,05 mol NO2; 0,01 mol SO2 . Khoái löôïng hhA baêng:  :
Câu 11: X chöùa C, H, O coù MX = 60 ñvC. X coù soá ñoàng phaân phaûn öùngñöôïc vôùi NaOH baèng: :
Câu 12: Ñun 6,96 gam röôïu A vôùi 10,4 gam CuO (dö). Sau pöù thu ñöôïc moät andehyt ñôn chöùc B vaø 8,48 gam raén. CTPT A; B seõ laø: :
Câu 13: Cho 12,1 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị ( II ) không đổi tác dụng :
Câu 14: Cho pöù: MClO3 + HCl → Cl2 + MCl + H2O ; Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: :
Câu 15: Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg 2+, c mol Cl- và d molHCO3 - Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là :
Câu 16: Hoaø tan heát m gam hhA: Mg, Cu, Fe trong HNO3 ; thu ñöôïc 0,896 lit NO 2 (ñkc) vaø dung dòch B chöùa 3,68 gam muoái. Vaäy m coù giaù trò: :
Câu 17: Coù caùc chaát: Cu (1); H2SO4 (2); ddCu(NO3)2 (3); ddFeSO4 (5); ddFe2(SO4 )3 (6); O2 (7)Töø caùc chaát treân coù theå taïo nhieàu nhaát ñöôïc:  :
Câu 18: Cho 2,4g hoãn hôïp goàm: Mg, Fe, Al phaûn öùng heát vôùi HCl dö, thu ñöôïc V lít H2 (ñkc) vaø 5,856 gam hh muoái . Vaäy V coù theå baèng: :
Câu 19: Cho2,3g hoãn hôïp goàm: Mg, Fe, Al phaûn öùng heát vôùi H2SO4 , HCl; thu ñöôïc 1,008 lít H2(ñkc). Coâ caïn dd thu ñöôïc mg raén. Vaäy m coù theå baèng:  :
Câu 20: Hoøa tan hhA: 0,1mol Cu2S, 0,05mol FeS2 trong HNO3; thu ñöôïc ddB. Cho dd Ba(NO3)2 dö vaøo ddB. Sau pöù seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? :
Câu 21: Troän 100g ddAgNO3 17% vôùi 200 g ddFe(NO3)2 18%, thu ñöôïc dung dòch A coù khoái löôïng rieâng baèng 1,446 g/ml. Vaäy theå tích dung dòch seõ baèng: :
Câu 22: Theâm 900 ml vaøo 100ml dd A coù pH = 9 . pH cuûa dd thu ñöôïc seõ baèng: :
Câu 23: Cho m gam BaO vào nước được 200 ml dd A coù pH = 13. :
Câu 24: Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng heát vôùi dd Na2CO3 dö; Seõ thu ñöôïc : :
Câu 25: Keát luaäân naøo ñuùng?  :
Câu 26: Chaát X (C, H, O) coù %O=34,78% . Các chất có thể ñieàu cheá tröïc tieáp X laø:  :
Câu 27: X có tổng số proton và notron nhỏ hơn 35 và có tổng đại số oxi hoá dương lớn nhất và hai lần số oxi nhỏ nhất bằng -1 X có thể là: :
Câu 28: FeS2 + HNO3 → N2Ox + X. Vậy X có thể là  :
Câu 29: Cho pö Cu + KNO3 + HCl→ X + NO + H2O; X laø:  :
Câu 30: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: :
Câu 31: FeS2+ H2SO4( loaõng) → FeSO4 + H2S + A (1). Vaäy A laø :  :
Câu 32: Có bao nhiêu phản ứng có dạng: BaCL2 + ? -----> NACL + ? :
Câu 33: Cho pö FeS2 + HNO3 + HCl→ X + H2SO4 + NO + H2O; X laø:  :
Câu 34: Keát luaäân naøo ñuùng? :
Câu 35: Trong các axit sau, axit phản ứng được với Zn tạo ra khí H2 là : :
Câu 36: Mantozo và tinh bột đều có phản ứng: :
Câu 37: ddHCl có thể phản ứng được với những chất nào trong các chất sau : :
Câu 38: Trong số các loại tơ sau:                         (1) [ - NH – (CH2)6 – NH – OC – (CH2)4 – CO - ]n (2)  [-NH-(CH2)5-CO-]n (3)  [C6H7O2(OOC-CH3)3]n  Tơ thuộc loại sợi poliamit là:  :