Bài tập trắc nghiệm môn hóa - đề 4

Ôn thi tốt nghiệp THPT
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn X thu ñöôïc 403,2ml CO2 (đktc) và 0,270 gam H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với natri đều sinh ra chất  khí với số mol đúng bằng số mol X đã dùng.Công thức cấu tạo của X là: :
Câu 2:  Hoà tan hết 3,8 gam oxit cần 100ml dung dòch hỗn hợp: Ba(OH)2 0,15M,KOH 0,2M . Vậy Oxit có thể là:  :
Câu 3: 1,68 lít hoãn hôïp A: CH4, C2H4 (ñkc) coù KLPTTB baèng 20. Ñoát chaùy hoaøn toaøn hhA; thu x gam CO2. Vaäy x baèng : :
Câu 4: Caáu hình e cuûa nguyeân X thuoäc Chu Kì 4 coù 1 e ñoäc thaân seõ laø:  :
Câu 5: Troän 100ml dung dòch H2SO4 0,4M vôùi 200ml dung dòch NaOH 0,4M thu dung dòch muoái coù pH laø:  :
Câu 6: Troän 100 ml dung dòch HCl vôùi 150 ml dung dòch KOH thu dung dòch chæ coù H2O, KCl. Troän 150 ml dung dòch HCl vôùi 150 ml dung  dòch KOH thu dung dòch coù: :
Câu 7: Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch KOH0,5M , _ñược dung dịch X.  Nồng _ñộ mol/l của ion OH- trong dung dịch laø:  :
Câu 8: Coù 3 hydrocacbon coù cuøng soá cacbon moät chaát trong soá ñoù laø (CH3)n.Vaäy 3 chaát ñoù laø :
Câu 9: Khi theá 1 laàn vôùi Br2 taïo 4 saûn phaåm. Vaäy teân goïi laø:  :
Câu 10: Có phản ứng 3S + 6KOH → 2K2S + K2SO3 + 3H2O gọi là ? :
Câu 11: Cho hh:AO, B2O3 vaøo dd MOH ñöôïc dung dòch trong suoát chöùa:  :
Câu 12: A chöùa C,H,O coù % O = 53,33. Khi A pöù voù Na vaø vôùi NaHCO3coù tyû leä molA: mol H2 = 1:1 vaø molA: mol CO2 = 1:1 . Vaäy CTPT cuûa A laø:  :
Câu 13: Cho 1,8 gam moät axit (A) ñôn chöùc pöù heát vôùi NaHCO3. Daãn heát khí thu ñöôïc vaøo bình ddKOH dö; thaáy khoái löôïng chaát tan trong bình taêng 0,78 gam. Vaäy (A ) coù CTCT: :
Câu 14: Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1)etandiol – 1,2; (2)propandiol – 1,3; (3) propandiol – 1,2; (4) glixerin. Các chất nào là đồng phân của nhau:  :
Câu 15: Vôùi coâng thöùc C3H8O coù theå ñieàu cheá ñöôïc nhieàu nhaát bao nhieâu eâte  :
Câu 16: Cho 0,336 lit SO2 (ñkc) pöù vôùi 200ml dd NaOH; thu ñöôïc 1,67 g muoái. Noàng ñoä ddNaOH ñem phản ứng laø: :
Câu 17: Một chất hữu cơ X chứa C, H, O chỉ chứa 1 loại chức cho 2,9g X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 21,6 g Ag, Vậy X có thể là: :
Câu 18: Pha loaõng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) vôùi H2O thaønh 0,5lítdung dòch coù noàng ñoä mol laø: :
Câu 19: Khi cho 0,56 lít (ñkc) khí HCl haáp thu vaøo 50ml dung dòch AgNO38% (d=1,1g/ml). Noàng ñoä % HNO3 thu ñöôïc laø: :
Câu 20: Nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá X coù 9 obitan vaø coù 2 electron ñoäc thaân. Nguyeân töû X coù trong quaëng naøo? :
Câu 21: Hoaø tan heát 1,52 gam oxit caàn 100ml dd hh: Ba(OH)2 0,025M,KOH 0,15M . Vaäy oxit coù theå laø: :
Câu 22:   Trong các phản ứng sau: (1):Zn + CuSO4 (2): AgNO3 + KBr →→ (3):Na2CO3 + H2SO4 (4): Mg + H2SO4 →→ Phhản ứng nào là phản ứng trao đổi chất: :
Câu 23: Cho hỗn hợp: AO, B2O3 vaøo nöôùc thu ñöôïc ddX trong suoát chöùa: :
Câu 24: Hợp chất hữu cơ Z pöù với dung dịch AgNO3 /NH3 ( dư) thu được 2 muoái X, Y. Cho X, Y tác dụng với dung dịch NaOH đều thu  ñöôïc khí vô cơ A. X pöù vôùi dd H2SO4 thu ñöïc khí voâ cô B.  :
Câu 25: Đun (A) với HBr thu được chất hữu cơ (B) có % Br = 58,4, (A) là  :
Câu 26: Ñun röôïu etylic vôùi H2SO4 ñaëc, 170oC; thu ñöôïc hỗn hợp hôi A goãm 4chaát khí. Vaäy hỗn hợp A coù: :
Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng: CH=CH → X → Y → CH3COOH các chất X,Y theo thứ tự là: :
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,09g este đơn chức B thu được 0,132g CO2 và 0,054g H2O. CTPT của B là:  :
Câu 29: Coù 5 dung dòch ñöïng trong caùc loï maát nhaõn : BaCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, NaOH, Na2CO3<span lang="IT" tracnghiem_question_26779"="" type="checkbox" name="answer[]" id="questid_26779_112191" value="26779_112191_0_0_" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 17px; font-size: 11pt; font-family: VNI-Helve; ">a.  BaCl2  :
Câu 30: Bình coù mg boät Fe, naïp Cl2 dö vaøo bình. Khi phaûn öùng xong chaát raén trong bình taêng 106,5g. Vaäy m laø:  :
Câu 31: R-CH2OH + KMnO4 →R-CHO +MnO2 +KOH + H2O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: :
Câu 32: Cho 0,125 mol oxit kim loaïi phaûn öùng heât vôùi HNO3; thu ñuôïc NO vaø ddB chöùa moät muoái duy nhaát. Coâ caïn dung dòch B thu ñöôïc 30,25 gam raén. Vaäy oxit coù theå laø: :
Câu 33: Coù 4 loï maát nhaõn : Etanol, ddGlucoâzô, Glyxerin, Etanal. Neáu chæ duøng 1hoaù chaát laøm thuoác thöû ñeå nhaän bieát caùc chaát treân thì ta choïn: :
Câu 34: Cho caùc chaát sau: (1) Etyl oxalat; (2): Caprolactam; (3): Glucoâzô (4): Tinh boät (5): Saccaroâzô (6): Mantoâzô  (7): Fuctoâzô, Những chất có phản ứng thuỷ phân là :
Câu 35: Caáu hình e ôû phaân lôùp ngoaøi cuûa X2-laø 3p6. X laø:  :
Câu 36: Cho 1,52g hoãn hôïp 2 röôïu ñôn chöùc taùc duïng heát vôùi Na dö thu 2,18g muoái. Vaäy hai röôïu laø:  :
Câu 37: Ñoä maïnh axit taêng daàn theo thöù töï: :