Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề toán

Các phép tính nguyên hàm và tích phân - Phần 2
Câu 1: Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S1, còn hình phẳng tạo bởi đường cong  , y = 0, x = a, x = b có diện tích là S2, còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = -f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S3.Lựa chọn phương án đúng :
Câu 2: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 3: Cho f(x), g(x) là các hàm liên tục trên [a,b]. Lựa chọn phương án đúng :
Câu 4: Cho . Hình phẳng S1 giới hạn bởi đường y = f(x), y = 0, x = a, x = b (a < b) đem quay quanh Ox có thể tích là V1. Hình phẳng S2 giới hạn bởi đường y = g(x), y = 0, x = a, x = b đem quay quanh Ox có thể tích là V2. Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 5: Lựa chọn phương án đúng: :
Câu 6: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 7: Cho. Lựa chọn phương án đúng :
Câu 8: Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 9: Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S1, còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = g(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S2. Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 10: Đặt Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 11: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 12: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 13: Cho f(x) khả vi liên tục và f(a)=f(b)=0. Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 14: Tính tích phân  ta được kết quả là: :
Câu 15: Cho f(x), g(x) là các hàm liên tục trên [a,b]. Lựa chọn phương án đúng :
Câu 16: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 17: Tính nguyên hàm  ta được kết quả: :
Câu 18: Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S1, còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = g(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S2. Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 19: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 20: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 21: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 22: Giả sử hình phẳng tạo bởi 2 nửa đường tròn ;; có diện tích là S. Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 23: Cho f(x), g(x) là các hàm liên tục trên [a,b]. Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 24: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 25: Hình phẳng S giới hạn bởi các đường: , y = 0, x = 0. Hình này quay quanh trục Ox, Oy tạo nên các vật thể có thể tích là Vx, Vy. Lựa chọn phương án đúng :
Câu 26: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 27: Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 28: Tính tích phân  ta được kết quả là: :
Câu 29: Giả sử f(x) là hàm liên tục và 0 < f(x) < 1 . Hình phẳng S giới hạn bởi các đường: y = f(x), y = 0, x = 0, x = 1. Hình này quay quanh trục Ox tạo nên các vật thể có thể tích là Vx. Lựa chọn phương án đúng :
Câu 30: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 31: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 32: Cho f(x) khả vi liên tục và f(a)=f(b)=0. Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 33: Lựa chọn phương án đúng :
Câu 34: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 35: Lựa chọn phương án đúng: :
Câu 36: Đặt. Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 37: Hình phẳng S giới hạn bởi các đường: y = (x - 1)2; y = 0; x = 0 quay quanh trục Ox tạo nên vật thể có thể tích là Vx, khi quay quanh trục Oy tạo nên vật thể có thể tích là Vy. Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 38: Cho . Hình phẳng S1 giới hạn bởi đường y = f(x), y = 0, x = a, x = b (a < b) đem quay quanh Ox có thể tích là V1. Hình phẳng S2 giới hạn bởi đường y = g(x), y = 0, x = a, x = b đem quay quanh Ox có thể tích là V2. Lựa chọn phương án đúng :
Câu 39: Xét hình phẳng S giới hạn bởi các đường: y = x, y = 0, y = 4 - x. Hình này quay quanh trục Oy tạo nên vật thể có thể tích là Vy . Lựa chọn phương án đúng :

Bình luận