Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề toán

Các phép tính nguyên hàm và tích phân - Phần 1
Câu 1: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 2: Hai hàm f(x) và g(x) gọi là trực giao với nhau trên [a,b] nếu . Lựa chọn phương ánsai. :
Câu 3: Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 4: Lựa chọn phương án đúng :
Câu 5: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 6: Tính tích phân  ta được kết quả là: :
Câu 7: Cho . Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 8: Cho parabol y = x2 , A(0,-1) là điểm trên trục tung; còn B(1,1); C(-1,1) là hai điểm nằm trên parabol. Hình giới hạn bởi parabol và 2 đường thẳng AB, AC có diện tích là S . Lựa chọn phương án đúng :
Câu 9: Đặt  Chọn mệnh đề đúng :
Câu 10: Cho  Lựa chọn phương án đúng :
Câu 11: Đặt. Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 12: Đặt . Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 13: Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = g(x), x = a, x = b có diện tích là S1 , còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = 2f(x), y = 2g(x), x = a, x = b có diện tích là S2. Lựa chọn phương án đúng: :
Câu 14: Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S1, còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = g(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S2. Lựa chọn phương án đúng :
Câu 15: Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 16: Lựa chọn phương án đúng :
Câu 17: Cho . Lựa chọn phương án đúng :
Câu 18: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 19: Cho f(x) là hàm liên tục trên (a,b) và không phải là hàm hằng số. Giả sử F(x) là một nguyên hàm của f(x). Lựa chọn phương án Đúng: :
Câu 20: Hình phẳng S giới hạn bởi các đường: , y = 0, x = 0. Hình này quay quanh trục Ox, Oy tạo nên các vật thể có thể tích là Vx, Vy. Lựa chọn phương án đúng :
Câu 21: Tính  được kết quả là: :
Câu 22: Đặt . Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 23: h tích phân  ta được kết quả là: :
Câu 24: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng :
Câu 25: Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S1 , còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = g(x) = 2f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S2 . Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 26: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 27: Giả sử f(x) là các hàm liên tục trên (a,b) và F(x), G(x) là hai nguyên hàm của f(x), tức là F'(x)=G'(x)=f'(x) ,. Lựa chọn phương án đúng: :
Câu 28: Lựa chọn phương án đúng: :
Câu 29: Cho f(x), g(x) là các hàm liên tục trên [a,b]. Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 30: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 31: Lựa chọn phương án Đúng. :
Câu 32: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 33: Lựa chọn phương án Đúng :
Câu 34: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 35: Tính nguyên hàm  ta được kết quả là: :
Câu 36: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng: :
Câu 37: Hình phẳng S giới hạn bởi các đường: y = 2 - x, y = x, x = 0 . Hình này quay quanh trục Ox, Oy tạo nên các vật thể có thể tích là Vx, Vy. Lựa chọn phương án đúng. :

Bình luận