Phương trình mũ và phương trình logarit & tiệm cận

Chương trình luyện thi Đại học - Cao đẳng chuyên nghiệp.
Câu 1: Phương trình  có tập nghiệm là: :
Câu 2: Phương trình  có các nghiệm là: :
Câu 3: Phương trình  có nghiệm là: :
Câu 4: Phương trình  có nghiệm là: :
Câu 5:  có nghiệm là: :
Câu 6: Phương trình  có nghiệm là: :
Câu 7: Phương trình  có nghiệm là: :
Câu 8: Phương trình  có nghiệm là: :
Câu 9: Cho đường cong  (C) cho 3 điểm A, B, C nằm trên (C)có hoành độ tương ứng là 1,35; - 0,28; 3,12 . Giả sử d1, d2, d3 tương ứng là tích các khoảng cách từ A, B, C đến hai tiệm cận của (C). Lựa chọn đáp án đúng. :
Câu 10: Cho đồ thị (C) của hàm số . Với giá trị nào của m thì (C) không có tiệm cận đứng: :
Câu 11: Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là: :
Câu 12: Đồ thị hàm số  có bao nhiêu tiệm cận: :
Câu 13:  Tìm phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số : :
Câu 14: Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng x = 2 làm đường tiệm cận: :
Câu 15: Xét đường cong  (C) tìm phương án đúng :
Câu 16: Tìm phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  :
Câu 17: Cho đường cong (C), cho bốn điểm A, B, C, D nằm trên (C) có hoành độ tương ứng là  và giả sử d1, d2, d3, d4tương ứng là tích các khoảng cách từ A, B, C, D đến hai tiệm cận của (C).Lựa chọn phương án đúng. :
Câu 18: Đồ thị hàm số  có bao nhiêu tiệm cận: :
Câu 19: Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là: :
Câu 20: Cho đường cong  (C) cho 3 điểm A, B, C nằm trên (C)có hoành độ tương ứng là 1,35; - 0,28; 3,12 . Giả sử d1, d2, d3 tương ứng là tích các khoảng cách từ A, B, C đến hai tiệm cận của (C). Lựa chọn đáp án đúng. :

Bình luận