Đề thi kỳ thi THPT quốc gia 2017

Môn: Sinh học.
Câu 1: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?:
Câu 2: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Cây tử bội được phát sinh từ loài này, có bộ nhiễm sắc thể là::
Câu 3: Theo lý thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gien AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu giao tử?:
Câu 4: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kỷ nào sau đây?:
Câu 5: Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ này là quan hệ::
Câu 6: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?:
Câu 7: Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?:
Câu 8: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?: