Đề thi kỳ thi THPT quốc gia 2017

Môn Địa lý.
Câu 1: Tại Bắc Trung bộ hiện nay, rừng giàu tập trung nhiều nhất ở các tỉnh::
Câu 2: Hoạt động nào sau đây, không thuộc ngành công nghiệp năng lượng nước ta?:
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?:
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng với giao thông đường bộ (đường ô tô) ở nước ta hiện nay?:
Câu 5: Dân tộc nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân số nước ta?:
Câu 6: Một trong những đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là::
Câu 7: Cơ cấu sản xuất cộng nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng::
Câu 8: Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất::
Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết Sapa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?:
Câu 10: Nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc bộ?:
Câu 11: Nguyên nhân chính dẫn đến ngập lụt ở Trung bộ vào tháng 9 - 10 là do::
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?:
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh nào sau đây?:
Câu 14: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là::
Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng với sự phát triển công nghiệp của duyên hải Nam Trung bộ hiện nay?:
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Cửa Đạt được xây dựng trên sông nào sau đây?:
Câu 17: Mùa khô ở miền Bắc nước ta không sâu sắc như ở miền Nam là do ở đây có::
Câu 18: Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất của Tây nguyên để trồng các cây công nghiệp lâu năm là có::
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp ở nước ta hiện nay?:
Câu 20: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong cơ cấu lao động của nước ta hiện nay?:
Câu 21: Điểm giống nhau về điều kiện sinh thái nông nghiệp của Đông Nam bộ và Tây nguyên là::
Câu 22: Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Đơn vị:0C) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà Nội 16,4 17 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 TP.Hồ Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 (Nguồn: Sách giáo khoa Địa lý 12, Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh?:
Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?:
Câu 24: Mùa đông ở khu vực Đông Bắc nước ta thường::
Câu 25: Đặc điểm nào sau đây đúng với chế độ mưa của vùng ven biển Trung bộ?:
Câu 26: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 (Đơn vị: nghìn tấn). Năm Khai thác Nuôi trồng 2005 1987,9 1478,9 2010 2414,4 2728,3 2012 2705,4 3115,3 2014 2920,4 3412,8 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản của nước ta, giai đoạn 2005 - 2014?:
Câu 27: Điều kiện nào sau đây là quan trọng nhất để phát triển du lịch biển ở nước ta?:
Câu 28: Kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng lên khá nhanh trong những năm gần đây không phản ảnh chủ yếu điều gì sau đây?:
Câu 29: Nguyên nhân nào sau đây làm cho đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước?:
Câu 30: Nhân tố nào sau đây có tính quyết định đến sự phân bố dân cư nước ta hiện nay?:
Câu 31: Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở duyên hải Nam Trung bộ là::
Câu 32: Yếu tố nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta có cơ cấu đa dạng?:
Câu 33: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn?:
Câu 34: Cây chè được trồng nhiều ở Tây nguyên, chủ yếu là do nơi đây có::
Câu 35: Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất về khai thác thủy sản ở duyên hải Nam Trung bộ là có::
Câu 36: Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung bộ là::
Câu 37: Cho bảng số liệu: NĂM 2010 2014 Tổng số 100,0 100,0 Lúa đông xuân 41,2 39,9 Lúa hè thu 32,5 35,0 Lúa mùa 26,3 25,1 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Để thể hiện diện tích cơ cấu lúa theo mùa vụ của nước ta, năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?:
Câu 38: Biện pháp chủ yếu nhất góp phần làm giảm thiểu rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nước ta là::
Câu 39: Cho biểu đồ:CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2006 VÀ 2014 (%) (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng lao động đang làm việc của các thành phần kinh tế ở nước ta năm 2014 so với năm 2006?:
Câu 40: Cho biểu đồ về xuất khẩu hàng dệt - may, thủy sản nước ta qua các năm: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2013, NXB Thống kê, 2016) Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?: