Đề thi kỳ thi THPT quốc gia 2017

Môn Lịch sử
Câu 1: Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?:
Câu 2: Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?:
Câu 3: Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế::
Câu 4: Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là::
Câu 5: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương hình thành cơ chế kinh tế nào?:
Câu 6: Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế các các nước Tây Âu::
Câu 7: Một trong những thuận lợi của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?:
Câu 8: Khẩu hiệu "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến" của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930-1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về::
Câu 9: Trong cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương lần thứ hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?:
Câu 10: Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950)?:
Câu 11: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là::
Câu 12: Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam những năm 1950-1953 là::
Câu 13: Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là::
Câu 14: Quan điểm đổi mới đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) không có nội dung nào dưới đây?:
Câu 15: Từ giữa những năm 70 của thế kỷ 20, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh vào đầu năm 1945?:
Câu 17: Trong những năm 1936-1939, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam.:
Câu 18: Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã::
Câu 19: Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965) của Mỹ?:
Câu 20: Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều có âm mưu::
Câu 21: Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) là::
Câu 22: Tài liệu nào dưới đây lần đầu tiên khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng.:
Câu 23: Ở Việt Nam, Nam Đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của::
Câu 24: Trật tự thế giới hai cực đã hoàn toàn tan rã khi::
Câu 25: Việc Mỹ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12-1989) không xuất phát từ::
Câu 26: Những thành tựu Việt Nam đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 chứng tỏ điều gì?:
Câu 27: Năm 1936, ở Việt Nam các ủy ban hành động được thành lập nhằm mục đích gì?:
Câu 28: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với Thực dân Pháp lực lượng xã hội nào dưới đây trở thành đối tượng của Cách mạng Việt Nam?:
Câu 29: Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế nào?:
Câu 30: Vì sao Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11-1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?:
Câu 31: Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1973) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về::
Câu 32: Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là do giai cấp tư sản.:
Câu 33: Tháng 9-1953, Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm::
Câu 34: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?:
Câu 35: Trong thời kỳ 1954-1975, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam Việt Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, vì cuộc cách mạng này::
Câu 36: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát dơ Ta1cxinhi với mong muốn::
Câu 37: Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?:
Câu 38: Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?:
Câu 39: Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là không đúng?:
Câu 40: Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam vào cuối những năm 20 của thế kỷ 20 vì::