Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học (lớp 10 Cơ bản) - mã đề 691

Mời bạn cùng ôn luyện kiến thức với đề kiểm tra môn Sinh học (lớp 10 cơ bản). Đề thi gồm 30 câu. Thời gian để bạn hoàn thành bài thi là 45 phút. Nguồn tham khảo: Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt...
Câu 1: Cho các mã trả lời sau đây: 1. tế bào 2. mô 3. cơ quan 4. hệ cơ quan 5. cơ thể 6. quần thể 7. quần xã 8. hệ sinh thái Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm: :
Câu 2: Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là của cấu trúc prôtêin::
Câu 3: Cho các chức năng sau đây: 1. chuyển hóa đường trong tế bào 2. tổng hợp prôtêin tiết 3. gắn cacbohidrat vào lipit 4. tổng hợp lipit 5. phân hủy chất độc hại Lưới nội chất có những chức năng nào trong số các chức năng trên? :
Câu 4: Sắc tố diệp lục có chứa nhiều trong cấu trúc nào sau đây ?:
Câu 5: Các nguyên tố hoá học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là : :
Câu 6: Loại prôtêin nào sau đây có chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể?:
Câu 7: Câu nào sau đây có nội dung đúng? :
Câu 8: Chức năng nào sau đây không phải của cacbohidrat ? :
Câu 9: Mạch khuôn của Gen Z có trình tự nuclêôtit là: 3’... TAT GGG XAT ...5’. Mạch bổ sung của Gen Z có trình tự nuclêôtit là::
Câu 10: Hình thái của vi khuẩn được ổn định nhờ cấu trúc nào sau đây ?:
Câu 11: Sinh vật nào sau đây có hình thức dinh dưỡng khác với các sinh vật còn lại?:
Câu 12: Chức năng chính của mỡ là::
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc khảm động của màng sinh chất? :
Câu 14: Một đoạn phân tử ADN có 500A và 600G. Tổng số liên kết hiđrô được hình thành là::
Câu 15: Tế bào vi khuẩn có kích nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp chúng::
Câu 16: Loại bào quan nào sau đây chỉ có ở tế bào động vật mà không có ở tế bào thực vật? :
Câu 17: Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là ::
Câu 18: Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại? :
Câu 19: Các bào quan có màng đơn (một lớp màng) là::
Câu 20: Loại phân tử có chức năng truyền thông tin từ ADN đến ribôxôm và được dùng như khuôn tổng hợp prôtêin là:
Câu 21: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì :
Câu 22: Các nuclêotit của ADN có các thành phần nào giống nhau?:
Câu 23: Chức năng chủ yếu của nước là gì?:
Câu 24: Trong các động vật sau đây, động vật nào có mức độ tiến hóa thấp nhất so với các động vật còn lại ?:
Câu 25: Nhóm chất nào sau đây đều có tính chất chung là kị nước ?:
Câu 26: Để trị bệnh do vi khuẩn gây ra, người ta sử dụng thuốc kháng sinh đặc hiệu để trị vi khuẩn, vì kháng sinh có tác dụng: :
Câu 27: Để cho nước biến thành hơi, phải cần năng lượng::
Câu 28: Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại ?:
Câu 29: Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều chất nào sau đây ?:
Câu 30: Trong tế bào sống có: 1. Các ribôxôm 2. Không bào 3. Màng sinh chất 4. Màng nhân 5. Lưới nội chất 6. Thành tế bào 7. Lục lạp 8. Ti thể Những thành phần có thể có ở trong cả tế bào sinh vật nhân thực và vi khuẩn là: :

Bình luận