Đề thi chuyên đề lần 2 - Trường THPT Bình Sơn (Vĩnh Phúc)

Bộ đề thi chuyên đề lần 2 năm học 2010 - 211 của trường THPT Bình Sơn (Vĩnh Phúc) gồm 50 câu, thời gian làm bài 90 phút. Chúc các bạn đạt kết quả tốt!
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp gồm Fe, Cu ( tỉ lệ mol 1:1 ) bằng axit HNO3 , thu được V lít (đkc) hỗn hợp khí X ( gồm NO & NO2 ) và dd Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư ). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19 . Giá trị của V là: :
Câu 2: Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: :
Câu 3: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là:  :
Câu 4: Trong một nhóm A, trừ nhóm VIIIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì: :
Câu 5: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự :
Câu 6: Một nguyên tử X có tổng số hạt (p,n,e) bằng 40.Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Số khối của nguyên tử X là: :
Câu 7: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là: :
Câu 8: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: :
Câu 9: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là :
Câu 10: Cho các nguyên tử 4Be ; 11Na ; 12Mg ; 19K. Chiều giảm dần tính bazơ của các hidroxit là: :
Câu 11: Nguyên tố X có CHe là 1s22s22p3. Vị trí của nguyên tố này trong BTH và hợp chất với H là: :
Câu 12: Tìm cấu hình electron viết sai: :
Câu 13: Cho 34,25 gam một kim loại M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thì thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C và 1atm). M là nguyên tố nào sau đây? :
Câu 14: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là :
Câu 15: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là :
Câu 16: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là: :
Câu 17: Trong phản ứng: 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl. Cho biết vai trò của H2S: :
Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử các chất là phương án nào sau đây? :
Câu 19: Cho dãy các chất : Fe3O4 , H2O , Cl2 , F2 , SO2 , NaCl , NO2 , NaNO3 , CO2 , Fe(NO3)3 , HCl. Số chất  trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là :
Câu 20: Phản ứng nhiệt phân muối thuộc phản ứng: :
Câu 21: Hòa tan hoàn toàn X gồm Mg và Al vào dd Y gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm khối lượng của Al và Mg trong X lần lượt là: :
Câu 22: Loại liên kết nào sau đây có lực hút tĩnh điện? :
Câu 23: Trong phản ứng KClO3 + 6HBr → 3Br2 + KCl + 3H2O thì HBr:  :
Câu 24: Trong nhóm IA ,theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần : Tìm câu sai :
Câu 25: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong BTH, Y ở nhóm V, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. X và Y lần lượt là :
Câu 26: Nguyên tố hóa học là tổ hợp các nguyên tử:  :
Câu 27: nguyên tử X tạo được ion X- có 116 hạt gồm p,n,e . Công thức oxit cao nhất và hidroxit cao nhất của X là công thức nào sau đây:  :
Câu 28: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số e trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử X là 8 đơn vị . X và Y là các nguyên tố nào: :
Câu 29: Các ion sau : Na+, Li+ , S2-, K+, Fe2+, Cu2+. Số ion không có cấu hình khí hiếm: :
Câu 30: Hợp chất X có công thúc MAa trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng . M là kim loại, A là phi kim thuộc chu kỳ 3. Trong hạt nhân của M co n-p=4, trong hạt nhân của A có n=p. Tổng số proton trong MAa là 58. Hai nguyên tố M và A lần lượt là: :
Câu 31: Nguyên tử của nguyên tố X có e cuối cùng được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có e cuối cùng được điền vào phân lớp 3p3 . Số proton của X&Y lần lượt là:  :
Câu 32: Phát biểu nào sau đây là sai:  :
Câu 33: Theo qui luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong BTH thì: :
Câu 34: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X,A,M,Q lần lượt là: 6 , 7 , 20 , 19 . Nhận xét nào sau đây đúng:  :
Câu 35: Nguyên tử hay ion nào có bán kính nhỏ nhất ? :
Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 17,94g hỗn hợp 2 kim loại kiềm A&B có khối lượng bằng nhau vào 500ml nước thu được 500ml dung dịch C có d=1,03464g/ml. A & B lần lượt là: :
Câu 37: Nguyên tố X có cấu hình e hóa trị là ( n-1) d5ns1 ( n ≥ 4 ) . Vị trí của X trong BTH là : :
Câu 38: Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây mang đặc tính ion rõ nhất? :
Câu 39: Khẳng định nào sau đây là sai: :
Câu 40: Hợp chất nào chứa cả 3 loại liên kết: ion, CHT, cho - nhận. :
Câu 41: Nguyên tử có điện tích hạt nhân nào dưới đây, khi nhường 2e thì đạt cấu trúc ion bền vững? :
Câu 42: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng Oxi hóa - khử?  :
Câu 43: Cho PTHH sau : M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + ……… Khi x có giá trị nào sau đây thì phương trình hóa học trên không phải là phản ứng oxi hóa - khử? :
Câu 44: Sự biến đổi nào sau đây là sự Oxi hóa (quá trình Oxi hóa ) :
Câu 45: Loại phản ứng hóa học nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa - khử? :
Câu 46: Trong quá trình PU: Zn +AgNO3 → Zn(NO3)2  +  2Ag↓ :
Câu 47: Hòa tan hoàn toàn m(g) kim loại Cu bằng dd HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp gồm NO và NO2 (đkc) .có tỉ khối sô với H2 là 16,6. giá trị của m? :
Câu 48: Cho 4 kim loại Al, Fe, Mg, Cu . Kim koại nào khử được cả 4 dung dịch muối ZnSO4 , AgNO3 , MgSO4 , CuCl2?  :
Câu 49: Cho 12g hỗn hợp gồm MgO & Ca tác dụng hết với dd HCl thu được 2,24 lít khí H2 (đkc) . Phần trăm khối lượng của MgO & Ca có trong hỗn hợp lần lượt là: :
Câu 50: Cho 29g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thấy thoát ra V lít H2 (đkc) . Cô cạn dd sau PU thu được 86,6 g muối khan. Giá trị của V là: :

Bình luận