Đề thi thử đại học môn sinh học Trường THPT Đa Phúc (Hà Nội)

Đề thi thử đại học môn Sinh học của Trường THPT Đa Phúc (Hà Nội) gồm 50 câu. Có 90 phút để bạn hoàn thành bài thi này. Thử sức nào!
Câu 1: Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật, người ta không dựa vào: :
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với mã di truyền? :
Câu 3: Ở biển, cá khoang cổ và hải quỳ sống với nhau. Trong đó, cá được hải quỳ bảo vệ khỏi kẻ thù, hải quỳ được cá dọn dẹp những cặn bẩn và cung cấp thức ăn. Hiện tượng trên mô tả về mối quan hệ: :
Câu 4: Hiện tượng khống chế sinh học đã: :
Câu 5: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 15%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là: :
Câu 6: Điểm nào dưới đây  không phải là đặc điểm bàn về tần số hoán vị gen:  :
Câu 7: Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ Sinh là: :
Câu 8: Một quần thể cân bằng di truyền có tần số tương đối =  thì tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể là:  :
Câu 9: Có các giao tử ở người như sau: I-(23+X), II- (21+Y), III-(22+Y), IV-(22+XX). Tổ hợp giao tử nào sẽ sinh ra cá thể bị hội chứng Claiphentơ không bị bệnh khác? :
Câu 10: Gen thứ nhất có 2 alen là A và a. Gen thứ hai có 2 alen B và b. Cả hai gen trên đều nằm trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y. Gen thứ 3 có 3 alen(IA, IB, IO) nằm trên NST thường. Số kiểu gen tối đa trong quần thể về ba gen này là:   :
Câu 11: Hiệu suất sinh thái là...:
Câu 12: Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử? :
Câu 13: Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB, thể tự đa bội gồm:  :
Câu 14: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?:
Câu 15: Loài thuỷ sinh vật rộng muối nhất sống ở:  :
Câu 16: Một axitamin trong phân tử protein được mã hoá trên gen dưới dạng: :
Câu 17: Cơ thể Aaa có thể tạo ra các loại giao tử có sức sống là: :
Câu 18: Có 5 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 150 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử AND trên là:
Câu 19: Nhân tố nào sau đây có khả năng làm phát sinh các alen mới trong quần thể?:
Câu 20: Gen bình thường có A = 300 nucleotit và tỉ lệ A/G = 2/ 3 . Đột biến đã xảy ra trên 1 cặp nucleotit của gen dẫn đến số liên kết hiđrô của gen sau đột biến là 1951. Dạng đột biến gen đã xảy ra là: :
Câu 21: Thực chất của hiện tượng tương tác gen không alen là:
Câu 22: Cặp nhiễm sắc thể giới tính quy định giới tính nào dưới đây là không đúng? :
Câu 23: Một củ khoai lang 2n có một mầm chồi tứ bội 4n, chồi tứ bội này phát sinh ở quá trình :
Câu 24: Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên? :
Câu 25: Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Các gen di truyền độc lập. Đời lai có một loại kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm 1/16. Kiểu gen của các cây bố mẹ là :
Câu 26: Ở ruồi giấm, xét 2 gen trên nhiễm sắc thể thường, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với b quy định cánh cụt. Cho lai 2 cá thể dị hợp tử về hai gen trên trong số ruồi thu được ở F1 thì số ruồi đồng hợp tử lặn về cả 2 tính trạng trên (thân đen, cánh cụt) chiếm tỉ lệ 16%. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết thì tần số hoán vị gen ở ruồi giấm cái là :
Câu 27: Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin (axit amin mở đầu) là:
Câu 28: Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản? :
Câu 29: Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây là không đúng?  :
Câu 30: Các loài sinh vật có họ hàng gần nhau và có ổ sinh thái trùng nhau thì::
Câu 31: Ở người, tính trạng hình dạng lông mi do một gen có 2 alen nằm trên 1 cặp NST thường qui định, di truyền theo qui luật trội hoàn toàn. Xét một cặp vợ chồng: Người vợ lông mi cong có anh trai lông mi thẳng, bố và mẹ đều lông mi cong. Người chồng lông mi cong có em gái lông mi thẳng, bố và mẹ đều lông mi cong. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng lông mi cong là bao nhiêu?:
Câu 32: Dạng biến đổi nào sau đây không phải là đột biến gen? :
Câu 33: Có 4 dòng ruồi giấm có các gen phân bố trên NST số II như sau:                     Dòng 1 : A B F E D C G H I K                     Dòng 2 : A B C D E F G H I K                     Dòng 3 : A B F E H G I D C K                     Dòng 4 : A B F E H G C D I K    Trong đó dòng 3 là dòng gốc, cho biết loại ĐB đã sinh ra 3 dòng kia là đb đảo đoạn thì trật tự phát sinh trật tự phát sinh các dòng đó là:   :
Câu 34: Phát biểu nào sau đây không đúng với cách li sau hợp tử? :
Câu 35: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi-Vanbec:  :
Câu 36: Xét cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, ở 1 tế bào sinh tinh rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể này ở giảm phân I sẽ tạo thành giao tử: :
Câu 37: Một mẫu ADN có chứa 60% nucleotit loại A và G. Nguồn gốc của mẫu ADN này nhiều khả năng hơn cả là từ:
Câu 38: Một hợp tử ở loài ruồi giấm chứa 9 nst, hợp tử này được tạo từ ::
Câu 39: Tổng số nhiễm sắc thể của bộ lưỡng bội bình thường ở một loài có số lượng 22, trong tế bào cá thể A ở cặp thứ 5 và cặp thứ 6 đều có 4 chiếc, cá thể đó là thể:  :
Câu 40: Trong các hệ sinh thái, bậc dinh d­ưỡng của tháp sinh thái đư­ợc kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là : A = 200 kg/ha; B = 250 kg/ha; C = 2000 kg/ha; D = 30 kg/ha; E = 2 kg/ha. Các bậc dinh dư­ỡng của tháp sinh thái đ­ược sắp xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự nh­ư sau :     Hệ sinh thái 1: A "B " C " E      Hệ sinh thái 2: A "B " D " E     Hệ sinh thái 3: C "B " A " E      Hệ sinh thái 4: E "D " B " C     Hệ sinh thái 5: C "A " D " E Trong các hệ sinh thái trên, hệ sinh thái  bền vững là  :
Câu 41: Dạng đột biến nào có thể làm cho 2 gen alen với nhau lại cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể? :
Câu 42: Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52, trong đó có 26 NST lớn và 26NS nhỏ. Loài bông của châu Âu có có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST nhỏ. Cách giải thích nào sau đây là đúng nhất về cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52 NST?:
Câu 43: Bộ nhiễm sắc thể của ruồi dấm 2n = 8. Nếu không có hiện tượng hoán vị gen thì số lượng nhóm gen liên kết của ruồi dấm đực là :
Câu 44: Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen giao phấn với cây có kiểu gen  tỉ lệ kiểu hình ở F1:  :
Câu 45: Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn a trên nhiễm sắc thể X quy định, gen A quy định máu đông bình thường. Trên nhiễm sắc thể Y không mang gen tương ứng. Trong một gia đình, bố và con trai mắc bệnh máu khó đông, mẹ máu đông bình thường. Nhận xét nào dưới đây là đúng: :
Câu 46: Trong mùa sinh sản, tu hú thường hay hất trứng của chim chủ để đẻ trứng thế của mình vào đó. Vậy tu hú và chim chủ có mối quan hệ :
Câu 47: Sự phát triển của cây hạt kín ở kỉ thứ ba đã kéo theo sự phát triển của: :
Câu 48: Vì sao nói cặp XY là cặp tương đồng không hoàn toàn?  :
Câu 49: Một phân tử mARN dài 3060 được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 25%, 20%, 35% và 20%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là: :
Câu 50: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về cả hai cặp gen trên, trong đó tần số của alen A là 0,3;  tần số của alen B là 0,5 thì tỉ lệ kiểu gen AaBB là: :

Bình luận

0903876631

MTO có trang thi thử rất ích lợi. Chúc mừng!