Đề kiểm tra học kỳ 1

Đề kiểm tra học kỳ 1 dành cho học sinh theo học chương trình chuẩn. Đề thi gồm 40 câu. Thời gian để bạn hoàn thành là 60 phút.
Câu 1: Thực chất quy luật phân ly độc lập của Menđen là nói về :   :
Câu 2: Chiều phiên mã tạo mARN là chiều : :
Câu 3: Trong cơ chế điều hòa biểu hiện của gen ở tế bào nhân sơ, vai trò của gen điều hòa R là : :
Câu 4: Trên một mạch của một đoạn gen có số nuclêôtit các loại như sau : A = 60, G = 120, X = 120, T = 60. Sau một lần tái bản đòi hỏi môi trường cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là : :
Câu 5: Phiên mã là quá trình : :
Câu 6: Một trong các đặc điểm của quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ là : :
Câu 7: AUG là bộ ba : :
Câu 8: Thể đột biến là : :
Câu 9: Gen cấu trúc (mã hóa prôtêin) gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit : :
Câu 10: Những dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm : :
Câu 11: Phép lai giữa hai cá thể đều có kiểu gen AaBbDD (mỗi gen quy định một tính trạng, trội hoàn toàn, các gen nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau) sẽ cho con F1 có : :
Câu 12: Kiểu gen AABbddEEFf (các cặp gen nằm trên những cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau) khi giảm phân bình thường sẽ tạo ra số loại giao tử khác nhau bằng : :
Câu 13: Căn cứ vào tần số hoán vị gen, người ta có thể xác định được : :
Câu 14: Thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình) là hiện tượng : :
Câu 15: Cho biết một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, phép lai Aa x Aa cho ra đời con có : :
Câu 16: Phân tử ADN dài 1,02mm. Khi phân tử này tái bản một lần, số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp là : :
Câu 17: Phép lai cho đời con có tỷ lệ 100% kiểu hình lặn : :
Câu 18: Vị trí đặc hiệu giúp ribôxôm nhận biết và liên kết với mARN để khởi động quá trình dịch mã : :
Câu 19: Quá trình cắt bỏ các intron sau đó nối các êxôn lại với nhau để tạo thành mARN trưởng thành chỉ xảy ra trong quá trình phiên mã ở : :
Câu 20: Nội dung quy luật phân ly độc lập của Menđen là : :
Câu 21: Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen là : :
Câu 22: Sự không phân ly của tất cả các cặp nhiễm sắc thể trong hợp tử 2n ở lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra : :
Câu 23: Gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực được gọi là gen phân mảnh vì : :
Câu 24: Khi đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội ở thế hệ F2, Menđen đã nhận thấy : :
Câu 25: Bệnh mù màu ở người do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Một người phụ nữ có kiểu gen dị hợp lấy chồng nhìn màu bình thường. Khả năng mắc bệnh của những đứa con của họ sẽ là : :
Câu 26: Kiểu gen AB/ab khi giảm phân bình thường với tần số hoán vị là 32% sẽ tạo ra giao tử ab có tỷ lệ bằng :
Câu 27: Cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY :
Câu 28: Gen đa hiệu là gen : :
Câu 29: Nếu n là ký hiệu số nhiễm sắc thể đơn bội thì thể ba (thể ba nhiễm) sẽ có ký hiệu là : :
Câu 30: Ở bắp, ba cặp gen không alen (Aa, Bb, Dd) nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể thường, tương tác cộng gộp cùng quy định tính trạng chiều cao cây. Sự có mặt của mỗi gen trội bất kỳ trong kiểu gen sẽ làm cây cao thêm 5cm. Cho biết cây thấp nhất có chiều cao 130cm. Kiểu gen của cây cao 140cm là : :
Câu 31: Khi đem lai hai cá thể thuần chủng mang một cặp tính trạng tương phản, Menđen nhận thấy ở thế hệ con lai F1 : :
Câu 32: Quá trình dịch mã để tổng hợp prôtêin bao gồm các giai đoạn theo thứ tự lần lượt : :
Câu 33: Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều có axit amin đầu tiên là  :
Câu 34: Thành phần của một operon điển hình ở sinh vật nhân sơ theo thứ tự bao gồm : :
Câu 35: Pôliribôxôm (pôlixôm) là một nhóm ribôxôm : :
Câu 36: Một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là ABlCDEFG. Sau đột biến, trình tự các gen trên nhiễm sắc thể này là ABlCDGFE. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng : :
Câu 37: Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung với mạch mã gốc của một đoạn gen là : GXGATTXAT. Trình tự các nuclêôtit  được phiên mã từ đoạn gen trên là : :
Câu 38: Đặc điểm thể hiện quy luật di truyền của các gen ngoài nhân là : :
Câu 39: Yếu tố “giống” trong sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố : :
Câu 40: Để cho hai alen của một gen phân ly đồng đều về các giao tử thì cần phải có điều kiện : :

Bình luận