Đề luyện thi CĐ, ĐH môn Vật Lý

Tài liệu câu hỏi luyện thi Cao đẳng đại học môn Vật lý_ Chương trình Chuẩn dành cho các bạn học sinh khối Trung học phổ thông, đặc biệt là các bạn lớp 12 đang luyện thi đại học tham khảo.
Câu 1: Chọn câu đúng nhất khi nói về ánh sáng đơn sắc :
Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc a = 2mm; D = 3m. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5μm. Quan sát thấy trên đoạn thẳng MN = 3mm, ở vùng giao thoa có bao nhiêu vân sáng (kể cả vân sáng ở M và N). :
Câu 3: Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch xoay chiều  và cường độ dòng điện qua mạch   Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là: :
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng? :
Câu 5: Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau: :
Câu 6: Một máy gồm cuộn dây độ tự cảm L và điện trở thuần r. Khi mắc vào mạng điện 220v - 50Hz thì công suất tỏa nhiệt của máy là P. Hỏi khi mắc vào 220v - 60Hz thì công suất: :
Câu 7: Một vật nặng 500 g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20 cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540 dao động. Cho π2 ≈ 10. Cơ năng của vật là: :
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng? :
Câu 9: Vân sáng bậc K trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng thoả mãn điều kiện nào sau đây. (S1 và S2 là hai khe, vân sáng bậc K tại điểm M). :
Câu 10: Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200sin(100πt) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là: :
Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân , X là hạt nào sau đây? :
Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách hai khe a = 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm. Khoảng cách giữa vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc hai là: :
Câu 13: Một con lắc đơn có phương trình dao động  (rad,s) thì nó cần thời gian ngắn nhất để đi từ nơi có li độ  rad đến vị trí cao nhất là: :
Câu 14: Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2.cos100πt (A), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12 V, và sớm pha π/3 so với dòng điện. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là :
Câu 15: Một con lắc đơn treo vào trần thang máy chuyển động thẳng đều lên trên. Kết luận nào sau đây là đúng? :
Câu 16: Tìm phát biểu sai về năng lượng liên kết. :
Câu 17: Vận tốc âm trong không khí là 330m/s, trong nước là 1500m/s. Khi âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng thay đổi :
Câu 18: Một dây dài căng ngang, có sóng dừng trên dây với chu kỳ sóng 0,02s. Giữa hai điểm A và B cách nhau 1,2m người ta thấy có 4 nút sóng (kể cả hai nút là A và B). Vận tốc truyền sóng là: :
Câu 19: Chọn câu đúng. Tại nguồn O phương trình dao động của sóng là uA= uB = a.sinωt. Phương trình nào sau đây đúng với phương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d. :
Câu 20: Trong mạch điện xoay chiều với tần số f. Khi tần số tăng lên 2 lần, giá trị của cảm kháng trong mạch sẽ: :
Câu 21: Trong mạch điện xoay chiều với tần số f. Khi tần số tăng lên 2 lần, giá trị của cảm kháng trong mạch sẽ: :
Câu 22: Năng lượng vật dao động điều hoà: :
Câu 23: Chọn câu ĐÚNG. Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A và B là hai nguồn kết hợp có phương trình sóng tại A, B là: uA = uB = a.sinωt thì quỹ tích những điểm dao động với biên độ cực đại bằng 2a là: :
Câu 24: Chất phóng xạ  phát ra tia  và biến đổi thành . Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, = 4,0026 u. Năng lượng toả ra khi 10g Po phân rã hết là: :
Câu 25: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào catôt của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,9V. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là bao nhiêu? :
Câu 26: Khẳng định nào sau đây là đúng ? Khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha đối với dòng điện trong mạch thì  :
Câu 27: Tầng điện li có ảnh hưởng khác nhau đối với các loại sóng điện từ: :
Câu 28: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,20 m vào một quả cầu bằng đồng, đặt cô lập về điện. Giới hạn quang điện của đồng là 0,30 m. Điện thế cực đại mà quả cầu đạt được so với đất là :
Câu 29: Chọn câu đúng. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình dao động:  và  thì biên độ dao động tổng hợp là:  :
Câu 30: Chọn câu đúng. Dao động cưỡng bức là: :
Câu 31: Con lắc đơn có chu kỳ T = 2s. Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của dây treo là 0,04rad. Cho rằng quỹ đạo chuyển động là thẳng, chọn gốc thời gian lúc vật có li độ  = 0,02rad và đang đi về vị trí cân bằng, phương trình dao động của vật là: :
Câu 32: Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ 2(s). Chiều dài con lắc là 1(m). Tại nơi con lắc dao động có gia tốc trọng trường là: :
Câu 33: Hiệu điện thế hãm dòng quang điện có giá trị 2 vôn. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là: :
Câu 34: Chọn phương án đúng. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào: :
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng? :
Câu 36: Vật dao động điều hoà: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ x = 0,5A là 0,1s. Chu kỳ dao động của vật là: :
Câu 37: Nguồn kết hợp là hai nguồn dao động: :
Câu 38: Mạch chọn sóng của máy thu thanh gồm cuộn dây độ tự cảm L = 2μH, tụ điện có điện dung C. Máy thu được sóng điện từ có bước sóng λ = 18π(m) và vận tốc 3.108 m/s, thì điện dung tụ điện có giá trị là: :
Câu 39: Khi chiếu hai chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 vào tấm kim loại làm catốt. Cho λ1 < λ2 < giới hạn kim loại λ0. Phát biểu nào sau đây là đúng: :
Câu 40: Chọn câu đúng nhất. Thiết bị để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều là: :
Câu 41: Để tần số dao động riêng của mạch dao động LC tăng lên 4 lần ta cần: :
Câu 42: Vận tốc quay quanh tâm Ngân Hà của Mặt Trời vào khoảng: :
Câu 43: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng? :
Câu 44: Chất phóng xạ  có chu kì bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 1,00 g chất này thì sau 1 ngày đêm còn lại bao nhiêu? :
Câu 45: Cho đoạn mạch xoay chiều R L C nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm là 100V. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện là 20V. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: :
Câu 46: Phát biểu nào sau đây là không đúng? :
Câu 47: Cho đoạn mạch R L C nối tiếp. R = 30Ω, ZC = 40Ω, L thay đổi được. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là 60 vôn, tần số f. Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây L cực đại, giá trị cực đại là: :
Câu 48: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần: :
Câu 49: Tìm phát biểu sai về hạt nhân nguyên tử  :
Câu 50: Mạch dao động LC có độ tự cảm L = 1 (H) và điện dung của tụ C = 10-6 F. Tần số góc dao động của mạch là: :
Câu 51: Trong mạch dao động điện từ, khi cường độ dòng điện có giá trị bằng  thì: :
Câu 52: Trong đoạn mạch không phân nhánh có R - L - C, với tần số dao động ω. Hiệu điện thế nhanh pha hay chậm pha so với cường độ dòng điện trong mạch phụ thuộc vào : :
Câu 53: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li? :
Câu 54: Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc 320 m/s, bước sóng 3,2 m. Chu kì của sóng đó là :
Câu 55: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hệ Mặt Trời? :
Câu 56: Trong một thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng vân đo được là 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng  thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ  có một vân sáng của bức xạ . Bức xạ  có giá trị nào dưới đây? :
Câu 57: Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp.  Dòng điện qua mạch có dạng   . Ở thời điểm t = 0 hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị u = -100V. Giá trị I0 là: :
Câu 58: Chất phóng xạ pôlôni  có chu kì bán rã là 138 ngày. Tính khối lượng Po có độ phóng xạ 1Ci :
Câu 59: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880 pF và cuộn cảm L = 20 μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là: :
Câu 60: Vật dao động điều hoà: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ x = 0,5A là 0,1s. Chu kỳ dao động của vật là: :